Hinnakiri

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakiri
Teenuse nimetus Ühik Maksumus km-ta Maksumus km-ga
Tasu võetud vee eest eurot/m³ 1,95 2,34
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest eurot/m³ 1,91 2,29
Abonenttasu DN15 eurot/tk 1 1,20
Abonenttasu DN20 eurot/tk 4 4,80
Abonenttasu DN25 eurot/tk 10 12,00
Abonenttasu DN32 eurot/tk 14 16,80
Abonenttasu DN40 kuni 65 eurot/tk 18 21,60
Abonenttasu DN80 ja suuremad eurot/tk 27 32,40
Tehniliste tingimuste väljastamine eurot/tk 30 36
Projekti kooskõlastuse väljastamine eurot/tk 50 60
Vee avamine või -sulgemine kliendi tellimusel eurot/kord 25 30
Võlgnevuse tõttu peatatud veevarustuse taastamine eurot/kord 50 60
Veearvesti näidu võtmine lepingutingimuste rikkumise tõttu eurot/kord 20 24
Veearvesti plommimine kliendi tellimusel eurot/kord 25 30
Veearvesti mõõtevea määramine DN15 eurot/tk 65 78
Veearvesti mõõtevea määramine DN20 eurot/tk 75 90
Veearvesti mõõtevea määramine DN25 eurot/tk 85 102
Veearvesti mõõtevea määramine DN32 eurot/tk 100 120
Veearvesti mõõtevea määramine DN40-65 eurot/tk 115 138
Veearvesti mõõtevea määramine DN80 ja suuremad eurot/tk 150 180
I saastegrupp eurot/m³ 1,91 2,29
II saastegrupp eurot/m³ 2,06 2,47
III saastegrupp eurot/m³ 2,39 2,87
IV saastegrupp eurot/m³ 2,76 3,31
V saastegrupp eurot/m³ 3,10 3,72
VI saastegrupp eurot/m³ 3,45 4,14
VII saastegrupp eurot/m³ 3,79 4,55
VII saastegrupp eurot/m³ 4,3 5,16
Teenuse nimetusÜhikMaksumus km-taMaksumus km-ga
Tasu võetud vee eesteurot/m³1,952,34
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eesteurot/m³1,912,29
Abonenttasu DN15eurot/tk11,20
Abonenttasu DN20eurot/tk44,80
Abonenttasu DN25eurot/tk1012,00
Abonenttasu DN32eurot/tk1416,80
Abonenttasu DN40 kuni 65eurot/tk1821,60
Abonenttasu DN80 ja suuremadeurot/tk2732,40
Tehniliste tingimuste väljastamineeurot/tk3036
Projekti kooskõlastuse väljastamineeurot/tk5060
Vee avamine või -sulgemine kliendi tellimuseleurot/kord2530
Võlgnevuse tõttu peatatud veevarustuse taastamineeurot/kord5060
Veearvesti näidu võtmine lepingutingimuste rikkumise tõttueurot/kord2024
Veearvesti plommimine kliendi tellimuseleurot/kord2530
Veearvesti mõõtevea määramine DN15eurot/tk6578
Veearvesti mõõtevea määramine DN20eurot/tk7590
Veearvesti mõõtevea määramine DN25eurot/tk85102
Veearvesti mõõtevea määramine DN32eurot/tk100120
Veearvesti mõõtevea määramine DN40-65eurot/tk115138
Veearvesti mõõtevea määramine DN80 ja suuremadeurot/tk150180
I saastegruppeurot/m³1,912,29
II saastegruppeurot/m³2,062,47
III saastegruppeurot/m³2,392,87
IV saastegruppeurot/m³2,763,31
V saastegruppeurot/m³3,103,72
VI saastegruppeurot/m³3,454,14
VII saastegrupp
eurot/m³3,794,55
VII saastegruppeurot/m³4,35,16

AS Toila V.V.  reoveepuhastisse juhitava reovee saastegrupid ja hinna tariifid alates 01.11.2016.a.

Kanalisatsioonisüsteemi juhitava reovee jaotus saastegruppidesse olenevalt reoainesisaldusest:

Tabel 1. Reoainesisaldus, (mg/l)

Peale ülaltoodu peavad üldised reovee näitajad olema alljärgnevad:

pH  6,5-8,5;  soolsus kuni 10g/l;  vee temperatuur kuni 40º C
Mittevastavuse korral rakendatakse VI saastegrupi tariife.

Juhul kui reovee tekitaja juhib kanalisatsioonisüsteemi VIII saastegrupist kõrgemate näitajatega reovett, siis arvestatakse talle ülereostuse tasuks VIII saastegrupp 10. kordselt, kusjuures reostuse tase tuleb viia lubatud saastegrupini hiljemalt kahe nädala jooksul või vastasel korral lõpetatakse temalt reovee vastuvõtt.

1. Liitumistaotluse esitamine

Vastavalt kehtivale Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirjale tuleb liitumiseks esitada AS-le Vekanor LIITUMISTAOTLUS.

2. Tehniliste tingimuste väljastamine

AS Vekanor väljastab liitujale tehnilised tingimused 30 kalendripäeva jooksul alates liitumistaotluse esitamisest.
Tehniliste tingimustega määratakse kinnistusiseste torustike projekteerimise nõuded, veemõõdusõlme tehnilised tingimused ja määrame võimalikud liitumispunktid.

3. Liitumisprojekti koostamine ja kooskõlastamine

Projekti koostamiseks tuleb pöörduda tegevusluba omava projekteerija poole, kes koostab liitumisprojekti või ehitusprojekti vastavalt AS Vekanor poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ning tagab, et koostatud projekt vastab tehnilistele nõuetele.
AS Vekanor aktsepteerib ehitusprojekti liitumisprojektina. Koostatud projekt tuleb esitada AS-le Vekanor kooskõlastamiseks.

4. Liitumisleping ja liitumistasu

Liitumislepingu sõlmime peale liitumisprojekti kooskõlastamist. Liitumistasu suuruse arvutab AS Vekanor vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele, Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumiseeskirjale ja AS Vekanor liitumistasu arvutamise metoodikale.
Liitumistasu suurus sõltub kinnistu liitumiseks vajalike torustike ja liitumispunktide ehitamise maksumusest. Liitumispunktide asukoht on üldjuhul 1 meeter kinnistu piirist väljaspool.

5. Kinnistusiseste torustike ja veemõõdusõlme ehitus

Kinnistusiseste torustike ehitustöödega võib alustada pärast liitumisprojekti kooskõlastamist ja liitumislepingu sõlmimist. Torustiku ehituse liitumispunktist hooneni korraldab liituja. Torustike ehitustöid tohib teostada vastavat pädevust omav isik.
Ehitustööde alustamisest tuleb teavitada AS Vekanor vähemalt 1 tööpäev enne kaevetöid e-postiga vesi@toila.ee või telefonil 33 98 285.
Enne kaeviku sulgemist on liituja kohustatud AS Vekanor esindajale ette näitama kinnistusisese torustiku ühenduse liitumispunktidega. Ühendustest ja kinnistusisestest torustikest lahtises kaevikus tuleb teha pildid ning esitada need koos teostusjoonisega AS-le Vekanor
Teostusjoonis tuleb esitada digitaalselt dwg-formaadis. Teostusjoonisel peab olema vähemalt torustike ja kaevude asukoht, materjal, kõrgus ja läbimõõt.

Veemõõdusõlm tuleb ehitada vastavalt AS Vekanor poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

Juhul, kui kinnistusisene torustik ei ole ehitatud vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele ja esitatud projektile, siis võib AS Vekanor keelduda müügilepingu sõlmimisest ja teenuse osutamisest.

6. Müügilepingu sõlmimine

Liituja on kohustatud koheselt pärast ehitustööde lõppemist teavitama ning sõlmima AS-iga Vekanor müügilepingu. Müügilepingu sõlmimiseks tuleb liitujal esitada AVALDUS.

Joogivee kvaliteet peab vastama sotsiaalministri 24.09.2019.a. määrusega nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“  kehtestatud nõuetele.

AS Vekanor võtab veeproove veevõrgust 1 kord aastas vastavalt Terviseameti poolt kooskõlastatud joogivee kontrollikavale. 

Joogivee analüüside tulemused:

Kabelimetsa ja Kukruse küla

Kohtla-Nõmme alev, Kohtla ja Roodu küla

Saka küla 

Toila alevik 

Toila sadam 

Vitsiku küla

Voka alevik 

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi ja magneesiumi soolad. Kaltsium ja magneesium on inimese organismile vajalikud elemendid, mistõttu puudub kareduse jaoks joogivees ka piirnorm. Samas on lahustunud soolad probleemiks tehnilistele seadmetele nn. katlakivi näol.

Eristatakse kolme kareduse liiki:

  1. mööduv (karbonaatne) karedus. Seda põhjustavad vees lahustunud Ca ja Mg vesinik- karbonaadid (HCO3) ja karbonaadid (CO32-), mis sadenevad vee keetmisel lahustumatu CaCO3-na (katlakivina) välja
  2. püsiv (mittekarbonaatne) karedus. Seda põhjustavad peamiselt Ca ja Mg kloriidid (Cl) ja sulfaadid (SO42-), vähemal määral ka fosfaadid, nitraadid jt, mis vee keetmisel välja ei sadene
  3. üldkaredus. See on kõigi Ca ja Mg ühendite kogusumma keetmata vees ehk Ca- ja Mg- ioonide kontsentratsioon vees.

Vee karedust mõõdetakse milligrammekvivalentides 1 liitri vee kohta. 1 mg-ekv vastab 20,04 mg Ca või 12,16 mg Mg sisaldusele 1 liitris vees.

Vesi üldkaredusega kuni 3,5 mg-ekv/l on pehme vesi. Vesi üldkaredusega 3,5-7 mg-ekv/l on keskmise karedusega ja vesi üldkaredusega 7-10 mg-ekv/l on kare vesi. Vesi karedusega üle 10 mg-ekv/l on ebameeldiva maitsega.

Sobivam üldkaredus veele on 5-7 mg-ekv/l.

Kuna vee kareduse mõõtühikuid on maailmas kasutusel mitmeid, võib kasulikuks osutuda alljärgnev tabel:

Vee karedus Toila aleviku veetöötlusjaama väljundis on 2,6 mg-ekv/l.