Majandusaasta aruanded

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §7¹ järgi on vee-ettevõtja kohustatud avalikustama oma kodulehel tegevusaruande. Kuna majandusaasta aruanne sisaldab muuhulgas ka tegevusaruannet, avalikustab AS Vekanor majandusaasta aruanded täies mahus: