Liitumine

1. Liitumistaotluse esitamine

Vastavalt kehtivale Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirjale tuleb liitumiseks esitada AS-le Vekanor LIITUMISTAOTLUS.

2. Tehniliste tingimuste väljastamine

AS Vekanor väljastab liitujale tehnilised tingimused 30 kalendripäeva jooksul alates liitumistaotluse esitamisest.
Tehniliste tingimustega määratakse kinnistusiseste torustike projekteerimise nõuded, veemõõdusõlme tehnilised tingimused ja määrame võimalikud liitumispunktid.

3. Liitumisprojekti koostamine ja kooskõlastamine

Projekti koostamiseks tuleb pöörduda tegevusluba omava projekteerija poole, kes koostab liitumisprojekti või ehitusprojekti vastavalt AS Vekanor poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ning tagab, et koostatud projekt vastab tehnilistele nõuetele.
AS Vekanor aktsepteerib ehitusprojekti liitumisprojektina. Koostatud projekt tuleb esitada AS-le Vekanor kooskõlastamiseks.

4. Liitumisleping ja liitumistasu

Liitumislepingu sõlmime peale liitumisprojekti kooskõlastamist. Liitumistasu suuruse arvutab AS Vekanor vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele, Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumiseeskirjale ja AS Vekanor liitumistasu arvutamise metoodikale.
Liitumistasu suurus sõltub kinnistu liitumiseks vajalike torustike ja liitumispunktide ehitamise maksumusest. Liitumispunktide asukoht on üldjuhul 1 meeter kinnistu piirist väljaspool.

5. Kinnistusiseste torustike ja veemõõdusõlme ehitus

Kinnistusiseste torustike ehitustöödega võib alustada pärast liitumisprojekti kooskõlastamist ja liitumislepingu sõlmimist. Torustiku ehituse liitumispunktist hooneni korraldab liituja. Torustike ehitustöid tohib teostada vastavat pädevust omav isik.
Ehitustööde alustamisest tuleb teavitada AS Vekanor vähemalt 1 tööpäev enne kaevetöid e-postiga vesi@toila.ee või telefonil 33 98 285.
Enne kaeviku sulgemist on liituja kohustatud AS Vekanor esindajale ette näitama kinnistusisese torustiku ühenduse liitumispunktidega. Ühendustest ja kinnistusisestest torustikest lahtises kaevikus tuleb teha pildid ning esitada need koos teostusjoonisega AS-le Vekanor
Teostusjoonis tuleb esitada digitaalselt dwg-formaadis. Teostusjoonisel peab olema vähemalt torustike ja kaevude asukoht, materjal, kõrgus ja läbimõõt.

Veemõõdusõlm tuleb ehitada vastavalt AS Vekanor poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

Juhul, kui kinnistusisene torustik ei ole ehitatud vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele ja esitatud projektile, siis võib AS Vekanor keelduda müügilepingu sõlmimisest ja teenuse osutamisest.

6. Müügilepingu sõlmimine

Liituja on kohustatud koheselt pärast ehitustööde lõppemist teavitama ning sõlmima AS-iga Vekanor müügilepingu. Müügilepingu sõlmimiseks tuleb liitujal esitada AVALDUS.