Kastmisvee mõõtmise ja arvestamise lõpetamine

Vastavalt AS Vekanor juhatuse 19.04.2022 otsusele nr 1-2/2022/1 lõpeb eraldi kastmisvee mõõtmine ja arvestamine alates 01.05.2022.

See tähendab, et edaspidi ei eristata veetarbimises kastmisvett muust tarbitavast veest. Vee eest tasumise seisukohalt on oluline vaid kogu tarbitud vee hulk. Toila Vallavolikogu 22.06.2020 määrusega nr 81 kinnitatud Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja § 23 lg 1 kohaselt võrdsustatakse reovee kogus ühisveevärgist tarvitatud vee kogusega.

AS Vekanor kliendid saavad oma joogivee Kambriumi-Vendi põhjaveekihist. Põhjaveekihtidest pumbatav vesi ei ole ammendamatu ressurss, seega on vee-ettevõtja kohus anda oma panus põhjavee varude kaitsmisel ja suunata tarbijaid säästlikule vee kasutusele. Väljapumbatav põhjavee kogus on kinnitatud, tulenevalt põhjavee ressursist, joogivee kasutamise eesmärgil ja ei ole arvestatud vee kasutamist kastmiseks. Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid. Samuti kurdavad paljud tarbijad suvisel kastmisperioodil survelanguse üle, mis on otseselt tingitud joogivee kasutamisel kastmisena. Taimede kastmiseks soovitame koguda ja kasutada sademevett. 

Mõistvale suhtumisele lootes